Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc
  Hôm nay, ngày 30 tháng 11 năm 2023
Tỷ giá ngoại tệ
Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ bưu chính công ích 6 tháng đầu năm 2013
Chi tiết văn bản số 204/BĐVP-KTNV

Thông báo chi tiết kết quả tự kiểm tra chất lượng dịch vụ báo cáo công ích 6 tháng đầu năm 2013
Chi tiết kết quả tự kiểm tra CLDV BCCI

Báo cáo kết quả thời gian chuyển phát thư và báo chí công ích nội tỉnh 6 tháng đầu năm 2013 Chi tiết

Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ bưu chính công ích 6 tháng cuối năm 2013
Chi tiết văn bản số 452/BĐVP-KTNV

Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ bưu chính công ích quý I năm 2019
Chi tiết văn bản số 296/BĐVP-KTNV

Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ bưu chính công ích quý II năm 2019
Chi tiết văn bản số 594/BĐVP-KTNV

Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ bưu chính công ích quý III năm 2019
Chi tiết văn bản số 897a/BĐVP-KTNV

Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ bưu chính công ích quý IV năm 2019
Chi tiết văn bản số 02/BĐVP-KTNV

Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ bưu chính công ích quý I năm 2020
Chi tiết văn bản số 406/BĐVP-KTNV

Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ bưu chính công ích quý II năm 2020
Chi tiết văn bản số 754/BĐVP-KTNV

Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ bưu chính công ích quý III năm 2020
Chi tiết văn bản số 1139/BĐVP-KTNV

Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ bưu chính công ích quý IV năm 2020
Chi tiết văn bản số 37/BĐVP-KTNV

Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ bưu chính công ích quý I năm 2021
Chi tiết văn bản số 542/BĐVP-KTNV

Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ bưu chính công ích quý II năm 2021
Chi tiết văn bản số 778/BĐVP-KTNV

Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ bưu chính công ích quý III năm 2021
Chi tiết văn bản số 1171/BĐVP-KTNV

Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ bưu chính công ích quý I năm 2022
Chi tiết văn bản số 458/BĐVP-KTNV

Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ bưu chính công ích quý III năm 2022
Chi tiết văn bản số 1279/BĐVP-KTNV

Quản lý chất lượng
Skip Navigation Links
 
Sản phẩm, dịch vụ cung cấp
                                                               
  Đang Online: 502                                                                                                                                                                                                                                  Lượt truy cập thứ: 921788